07 Th3 2019

KETfS/ PETfS 08 Dec

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Chủ nhật – 08/12/2019 Ngày cuối

Read More

07 Th3 2019

KETfS/ PETfS 23 Nov

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 23/11/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KETfS/ PETfS 19 Oct

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 19/10/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KETfS/ PETfS 15 Sep

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Chủ nhật – 15/09/2019 Ngày cuối

Read More

07 Th3 2019

KETfS/ PETfS 10 Aug

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 10/08/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KETfS/ PETfS 27 July

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 27/07/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KETfS/ PETfS 22 Jun

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 22/06/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KETfS/ PETfS 08 Jun

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 08/06/2019 Ngày cuối cùng

Read More

05 Th1 2019

KETfS/PETfS 25 May

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 25/05/2019 Ngày cuối cùng

Read More

05 Th1 2019

KETfS/PETfS 18 May

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 18/05/2019 Ngày cuối cùng

Read More

  • 1
  • 2