20 Th8 2018

Đại học kinh tế : Xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh theo quy định

Căn cứ vào Cv Số 1100/TB- ĐHKT về việc đánh giá năng lực xét miễn các học phần tiếng Anh.

Sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế ( IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge Test, CEFR,…) còn hiệu lực tại thời điểm sẽ được xác định trình độ tương đương để sét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh theo quy định.

http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/8445/bid/456

Download