Chứng chỉ Cambridge

  • Thời gian cấp chứng chỉ: từ 6-8 tuần.
  • Tất cả chứng chỉ sẽ được trả tại văn phòng trung tâm khảo thí VN063, hoặc chuyển bằng thư bảo đảm (phí do người nhận trả).
  • Khi đến nhận chứng chỉ vui lòng mang theo giấy dự thi và CMND.

Cấp đổi các chứng chỉ bị hư hỏng

Trong trường hợp chứng chỉ bị hư hỏng khi phân phát đến thí sinh, Cambridge Assessment English sẽ chỉ cấp lại một bản thứ hai với các điều kiện sau:

  • Chứng chỉ gốc được thu hồi
  • Thí sinh phải thanh toán một khoản phí cấp đổi chứng chỉ phù hợp. Phí cấp đổi này sẽ được miễn nếu đơn yêu cầu được gửi tới Cambridge English trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp chứng chỉ.
  • Đơn yêu cầu phải được nộp trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ. Sau thời gian này, thí sinh chỉ có thể nộp đơn xin xác nhận.

Thay thế các chứng chỉ bị thất lạc

Trường hợp chứng chỉ bị thất lạc giữa trung tâm và thí sinh, Cambridge English sẽ cấp lại một bản thứ hai với điều kiện:

  • Đơn xin cấp chứng chỉ thay thế phải được lập bằng văn bản bởi trung tâm khảo thí trong vòng 12 tháng kể từ ngày thi
  • Trung tâm khảo thí đã nỗ lực tìm kiếm chứng chỉ thất lạc qua hệ thống bưu chính
  • Chứng chỉ đã bị thất lạc hơn sáu tháng kể từ ngày thi.

Chúng tôi chỉ có thể cấp lại chứng chỉ thay thế tối đa trong vòng 12 tháng kể từ ngày thi. Sau thời gian này, thí sinh chỉ có thể xin cấp giấy xác nhận.

Những thí sinh đã làm mất chứng chỉ thì chỉ có thể nộp đơn xin xác nhận; chúng tôi sẽ không cấp lại chứng chỉ thay thế trong trường hợp này.

Lưu ý: Chứng chỉ cấp thay thế và giấy chứng nhận chỉ có thể được cấp theo tên của thí sinh tại thời điểm chứng chỉ gốc được thực hiện.