07 Th3 2019

YLE 14 July

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Chủ nhật – 14/07/2019 Ngày cuối

Read More

07 Th3 2019

KET/PET 12 Oct

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy – 12/10/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KET/ PET 23 July

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ ba – 23/07/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KET/ PET 15 Jun

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 15/06/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KET/ PET 06 Jun

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ Năm – 06/06/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KET/ PET 24 May

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ sáu – 24/05/2019 Ngày cuối cùng

Read More

07 Th3 2019

KET/ PET 11 May

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy – 11/05/2019 Ngày cuối cùng

Read More

05 Th1 2019

KET/PET 24 May

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ Sáu – 24/05/2019 Ngày cuối cùng

Read More

05 Th1 2019

KET/PET 11 May

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy– 11/05/2019 Ngày cuối cùng

Read More

05 Th1 2019

KET/PET 16 Mar

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ bảy – 16/03/2019 Ngày cuối cùng

Read More

  • 1
  • 2